Polityka prywatności

W przypadku gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową http://www.kamarconstruction.pl/ (dalej także jako: „Strona”) i pozostawiają nam dane celem podjęcia z Państwem kontaktu poprzez formularz kontaktowy lub sami Państwo kontaktują się z nami bezpośrednio poprzez wykorzystanie poczty elektronicznej zbieramy dane, które przekazują nam Państwo za pośrednictwem wszelkiego rodzaju formularzy kontaktowych oraz e-maili, żądając otrzymania oferty lub nawiązania z kontaktu oraz w trakcie takiego kontaktu. Z tego tytułu ciążą na nas określone obowiązki związane z ochroną Państwa prywatności, o których informujemy w niniejszej polityce prywatności.


Dział I – Podstawowe zasady ochrony prywatności

1.  Niniejsza Polityka Prywatności służy kompleksowemu wskazaniu działań w zakresie przetwarzania
i ochrony danych osobowych (dalej także jako: „dane”), które są zbierane w związku z kontaktowaniem się z Administratorem za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie http://www.kamarconstruction.pl/kontakt/ (dalej także jako: „Formularz”), jak również
za pośrednictwem poczty elektronicznej.

2. Administratorem danych osobowych jest spółka Kamar Construction sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Syta 120, 02-987 Warszawa, KRS: 0000528459 NIP: 7272793320, REGON: 101837406. (dalej także jako: „Administrator”).

3. Uwzględniając charakter, zakres i cele przetwarzania i ochrony danych, Administrator wdraża i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające zgodność przetwarzania z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako „RODO”. Administrator zapewnia, że środki te są na bieżąco poddawane przeglądom i uaktualniane.

4. Dane są przetwarzane przez Administratora zgodnie z RODO, ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą – Prawo telekomunikacyjne.

5. Administrator stosuje ochronę powierzonych mu danych przed niedozwolonym lub niezgodnym
z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

6. Podmiotami przetwarzającymi dane są Administrator oraz podmioty z nim współpracujące – zarówno te świadczące usługi bezpośrednio związane z prowadzeniem strony internetowej (m.in. dostawca Internetu, administrator serwera, host aplikacji), jak również zapewniające obsługę samego Administratora w zakresie prowadzonej przez niego działalności (m.in. podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, doradcze, marketingowe, informatyczne). Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty posiadające uprawnienia do otrzymania takich danych na mocy obowiązujących przepisów prawa polskiego jak i międzynarodowego, w szczególności właściwe organy państwowe.


Dział II –  Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych przez Administratora

1. Podanie danych jest całkowicie dobrowolne, jednakże niezbędne dla skutecznego kontaktu
z Administratorem i uzyskania odpowiedzi na przekazaną korespondencję – brak podania danych może skutkować niemożliwością odpowiedzi ze strony Administratora.

2. Przetwarzanie danych następuje na podstawie:
 a. konieczności osiągnięcia celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
 b. konieczności prawidłowej realizacji umowy – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

3. Administrator może przetwarzać dane osób trzecich wyłącznie jeżeli:
 a. dane te są niezbędne dla prawidłowej realizacji danego żądania w zakresie kontaktu,
 b. jednocześnie z podaniem danych osoby trzeciej oświadczono, że ta osoba wyraziła zgodę
na udostępnienie jej danych Administratorowi i jest ona zaznajomiona z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności.

Dział III – Zakres oraz cel przetwarzania danych osobowych przez Administratora

1. Państwa dane przetwarzane będą przez Administratora w celach związanych z korzystaniem ze Strony oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Uzasadniony interes Administratora polega przede wszystkim na pozyskiwaniu nowych klientów, informowaniu użytkowników Strony o wykonywanych pracach i realizacjach oraz realizacji żądań użytkowników Strony w zakresie nawiązania kontaktu poprzez Formularz. W przypadku korespondencji mailowej, przetwarzanie danych może nastąpić w celu wykonania łączącej strony umowy.

2. Podawane przez Państwa dane będą także służyć do przekazywania informacji o Administratorze
i oferowanych przez niego usługach, jak również w celach statystycznych związanych z działalnością Strony oraz celach związanych z marketingiem bezpośrednim Administratora.

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w formie profilowania analitycznego, usługowego oraz marketingowego, w celu dostosowania materiałów kierowanych przez Administratora do Państwa potrzeb i zainteresowań oraz w celu dokonywania pomiarów statystycznych, które pozwolą Administratorowi na udoskonalenie świadczonych przez niego usług, przy czym ostateczne decyzje Administratora z tym związane nie są zautomatyzowane.

4. Państwa dane będą przechowywane przez Administratora przez czas obowiązywania zawartej
z Państwem umowy, zaś w zakresie przetwarzania danych w prawnie uzasadnionych celach Administratora – przez czas zgodny z przepisami obowiązującego prawa.


Dział IV – Polityka plików „cookies”

1. Korzystanie przez Państwa ze Strony wiąże się z zapisywaniem na Państwa urządzeniu końcowym danych informatycznych (pliki „cookies”). Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na używanie przez Administratora plików „cookies” powinni Państwo zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej lub zrezygnować z korzystania ze Strony.

2. „Cookies” to pliki, które są zapisywane i przechowywane na urządzeniu użytkownika, np. komputerze, tablecie lub telefonie, podczas korzystania z przeglądarki internetowej. „Cookies” co do zasady zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas istnienia oraz numer służący do identyfikacji przeglądarki z której następuje połączenie ze stroną internetową.

3. Administrator, w związku z prowadzeniem Strony, wykorzystuje pliki „cookies” do:
 a. personalizacji Strony pod indywidualne preferencje użytkowników,
 b. optymalizacji korzystania ze Strony, w tym poszerzenia jej funkcjonalności,
 c. prowadzenia statystyk pomocnych przy prowadzeniu Strony,
 d. zapewnienia bezpieczeństwa korzystania za Strony,

4. Administrator wykorzystuje dwa rodzaje plików „cookies”:
 a. stałe – są przechowywane na urządzeniu użytkownika i pozostają na nim do momentu ich ręcznego skasowania; zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia.
 b. sesyjne – są przechowywane na urządzeniu użytkownika i pozostają na nim do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki; zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia.

5. Korzystanie ze Strony może wiązać się z otrzymywaniem plików „cookies” pochodzących od podmiotów trzecich.

6. Mogą Państwo sami zdecydować, które pliki „cookies” i w jaki sposób są zapisywane na Państwa urządzeniu, poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej. Ograniczenie lub zablokowanie poszczególnych plików „cookies” może jednak mieć negatywny wpływ na poszczególne funkcjonalności Strony.


Dział V –  Kontrola nad przetwarzaniem danych osobowych

1. Administrator zapewnia użytkownikowi dostęp do danych osobowych, które go dotyczą, a także:
 1. prawo do ich sprostowania,
 2. prawo do ich usunięcia,
 3. prawo do ich przenoszenia,
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

2. Przysługuje Państwu także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na zasadach określonych właściwymi przepisami, jeżeli uznają Państwo, iż Administrator w związku
z przetwarzaniem danych narusza przepisy obowiązującego prawa.

3. W wszelkich sprawach danych osobowych, w tym w sprawie kontroli nad przetwarzaniem danych, mogą Państwo skontaktować się z Administratorem poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres biuro@kamargroup.pl, a także wysyłając list na adres Administratora wskazany w Dziale I niniejszej Polityki.

4. Administrator zastrzega sobie możliwość weryfikacji osoby kontaktującej się w sprawach danych osobowych – w szczególności w przypadku kontaktu za pośrednictwem wiadomości e-mail, wiadomość
ta powinna zostać wysłana z adresu tożsamego z adresem podanym podczas zawierania umowy lub wypełnienia formularza kontaktowego.


Dział VI –  Przekazywanie oraz udostępnianie danych osobowych na zewnątrz

1. Państwa dane mogą być w szczególnych przypadkach udostępniane na żądanie podmiotów uprawnionych do ich otrzymania na mocy przepisów obowiązującego prawa, w szczególności organów związanych
z wymiarem sprawiedliwości.

2. W związku z charakterem działalności Administratora i prowadzeniem Strony, Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom zajmującym się obsługą usług informatycznych wymaganych dla funkcjonowania Strony,

3. Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich (poza terytorium EOG) ani do organizacji międzynarodowych.

 

W razie jakichkolwiek wątpliwości z zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych, mogą Państwo skontaktować się z Administratorem poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: biuro@kamargroup.pl lub listu na adres Administratora wskazany w Dziale I powyżej.